Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 128 дугаар ” Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” тогтоол

Засгийн газрын 2024 оны 128 дугаар тогтоол, хавсралт https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17089709745751

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=17089709745751&type=3

You may also like...