Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулиас

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468624002961

Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4-т Цахим дэлгүүрт байршсан бараа, үйлчилгээг бусад этгээдээс худалдан авахыг хориглоно.

You may also like...